Grafik
Til forsiden
Om NICA
Møder
Forventede leverancer
Publikationer
Links
 Til forsiden > Forventede leverancer
SitemapUdskriftsvenlig

Forventede leverancer

NICA vil fokusere på udvikling af værktøjer til karakterisering af geologisk heterogenitet på lokal skala og analyser af nitratreduktion i undergrunden. NICA forventer at producere følgende outputs:

Geofysiske målemetoder:

  • MiniSkyTEM. Udvikling af nye instrumenter til helikopterbårne geofysiske målinger over større oplande målrettet mod karakterisering af små-skala geologisk heterogenitet for de øverste 30 m jordlag.
  • MRS - Magnetic Resonance Sounding. Test af nye MRS instrumenter til at måle vandindhold og vurdere jorlags hydrauliske egenskaber på mark- og oplandsskala.

Hydrologiske modeller:

  • MIKE SHE - DAISY. Udvikling og test af en ny fuld kobling af en rodzonemodel (DAISY), der kan beregne nitratudvaskning fra rodzonen, og en oplandsmodel (MIKE SHE), der kan beregne vandets strømningsveje i grundvandet samt i dræn og vandløb. En sådan fuld kobling forventes at give mere nøjagtige beregninger af nitratudvaskningen.
  • HydroGeoSphere. Test at nyt avanceret hydrologisk modelsystem på danske forhold.

Beregningsresultater for oplandene til Lillebæk og Norsminde Fjord:

  • Geofysiske målinger og modelberegninger resulterende i bestemmelse af vandets strømningsveje og omfanget af nitratreduktion i forskellige del af de to oplande.
  • Vurering af usikkerheder på modelresultaterne, herunder bestemmelse af den skala (hvor stort et areal), hvor modelberegningerne kan forventes af have en given nøjagtighed.

Vandforvaltning:

  • Analyser for Norsminde oplandet af hvilken økonomiske nyttevirkning, der kan forventes ved at benytte differentieret regulering i stedet for traditionel ensartet regulering over hele oplandet.
  • Anbefalinger til vandforvaltningsstrategi til differentieret regulering.

 
Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: +45 38142000 E-mail:
Sidst ændret : April 4, 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!